• Anasayfa

Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi

 

MOTORLU KARA NAKİL ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR: Bir tarafta merkez adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Airport No: 14-1, 34158 Bakırköy / İstanbul – TÜRKİYE olan INNOVATIONS TRAVEL TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (sözleşme içerisinde EUROPARK olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi (sözleşme içerisinde KİRACI olarak anılacaktır.) arasında işbu Araç Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları imzalanmıştır.

2- TANIMLAR:

KİRALAYAN (EUROPARK): INNOVATIONS TRAVEL TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. ‘ni,

KİRACI: İşbu araç kiralama sözleşmesi genel koşullarını ve eklerini imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi,

KULLANICI/SÜRÜCÜ: Araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücü ve/veya sürücüleri,

ARAÇ: Plaka ve sair özellikleri araç teslim ve iade formunda belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI'ya kullandırılmak üzere kiralanan karayollarında kullanılabilen motorlu kara taşıtını,

GENEL KOŞULLAR: İş bu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,

KİRA SÖZLEŞMESİ: Kiralanan aracın grup, marka, plaka, sair özellikleri ve kira süresi, kira bedeli, ek ürün, güvence paketleri ve sair hususların düzenlendiği iş bu genel koşulların ayrılmaz eki kira sözleşmesini,

ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI'ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu, kiralanan aracın kilometre, yakıt, plaka ve sair hususların düzenlendiği işbu kira sözleşmesinin ayrılmaz ekini,

GÜNLÜK KİRA BEDELİ: En fazla 24 saatlik kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI 'nın ödeyeceği kira tutarını,

AYLIK KİRA BEDELİ: En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI 'nın ödeyeceği kira tutarını,

3- KONU: İşbu Genel Koşulların konusu, kira sözleşmesi ile kiracıya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Taraflar arasında düzenlenen işbu Araç Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları ile gerek birlikte akdedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra akdedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, taraflar arasındaki ihtilafların çözümünde her iki sözleşme hükümleri birlikte yorumlanacaktır.

KİRACI, kira sözleşmesini imzalamakla birlikte Genel Koşullar ve teslim formundaki tüm yükümlülükleri kabul ettiğini, sözleşme üzerinde belirttiği adrese yapılan tüm bildirimlerin geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- ARACIN KULLANIMI:

4.1 Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI ‘ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve iş bu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile kira sözleşmesi, araç teslim formu ve iş bu genel koşullarda belirtilen ücretleri / bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Araç, EUROPARK tarafından KİRACI ‘ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıkları ile birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, aracı araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere kaporta ve mekanik açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza ve hasar izi bulunmadığını kabul eder.

4.3 KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

4.4 KİRACI, aracı karayolları trafik kanunu ve ilgili bütün yasal hükümleri uygun olarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI sayılanlarla ile sınırlı olmaksızın aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibi aracı kullanamayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraftan sorumlu olacaktır. Aşağıdaki örneklerle sınırlı olmaksızın;

a) Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,

b) Başka bir aracı veya römorku çekmekle veya itmekle,

c) Yasa dışı işlerde,

d) Hayvan taşımacılığında,

e) Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,

f) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,

g) Yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motor sporlarında,

h) Araç marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kısaca olağandışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,

i) Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında,

l) Sigara ve benzeri yanıcı / yakıcı maddelerin teması ile zarar verecek şekilde,

4.5 Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve / veya ek sürücü/ler tarafından kullanılacaktır. KİRACI, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücü/lerin, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI, sürücü ve ek sürücü/ler ile birlikte müştereken sorumludur.

4.6 KİRACI, EUROPARK ‘ın onayı olmaksızın aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Kiracının aracı üçüncü şahsa kullandırmak istemesi ve EUROPARK ‘ın bunu kabul etmesi durumunda, aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan aracı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin sözleşmenin tüm koşullarını tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.

4.7 KİRACI, araçta EUROPARK ‘ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur.

4.8 KİRACI, kiraladığı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar, avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi aracı kiraladığı şube veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki kiraya veren ofise kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen iade günü ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. KİRACI, EUROPARK ‘ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde EUROPARK tarafından belirlenecek olan tek yön ücretini ödeyecektir.

4.9 Kiracı kiralama sözleşmesinin sona erdiği gün sözleşmeye konu olan aracı EUROPARK ‘ın bildirdiği adrese teslim edecektir. KİRACI süre uzatımına ilişkin EUROPARK ‘a başvuracak ve onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI ‘nın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.

4.10 Kira süresinin, araç grubunun veya çıkış ve iade adresinin değiştirilmesi gibi durumlarda kira bedeli ve sair ücretler, değişiklik talebinin yapıldığı gün uygulanmakta olan fiyatlar üzerinden EUROPARK tarafından yeniden hesaplanacaktır.

4.12 Aracın tüm yakıt, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve fer'leri KİRACI'ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde oluşan her türlü ücret ve cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek OGS, HGS, Otoyol, Köprü v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin EUROPARK ‘a ulaşan ceza makbuzları EUROPARK tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri hizmet bedeli de eklenerek KİRACI'dan tahsil edilecektir. Kira süresi ve işbu araç kiralama sözleşmesi genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, OGS, HGS, Otoyol, Köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına EUROPARK tarafından itiraz edilmesini talep edemez, EUROPARK tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda EUROPARK ‘dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca EUROPARK, otopark, OGS, HGS, Otoyol, Köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI'nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. EUROPARK ‘ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, işbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya fesih edilse dahi işbu 4.12 maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

4.13 KİRACI ‘nın kullandığı her araç için kiralama sözleşmesinde belirtilen günlük veya aylık kilometre kullanım sınırı vardır. KİRACI, aracı, araç grubu ve kira süresine göre kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, kira sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ay içerisindeki kullanılmayan kilometre bir sonraki aya devretmez.  Kira süresi, aylık kilometre limitlerine ulaşması halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Kiralanan araç için sözleşmede belirtilen aylık kilometre sınırlarının sözleşmede belirlenen süreden önce dolması durumunda araç KİRACI tarafından derhal EUROPARK ‘a iade edilecektir ve KİRACI araç için belirlenen kiralama süresinin tüm kira bedelini EUROPARK ‘a ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen 1 ay 30 gün üzerinden değerlendirilir. Kilometresinin dolması ile aracın EUROPARK ‘a teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her kilometre için kilometre başına araç segmentine göre kiralama sözleşmesinde yazan kilometre aşım ücreti uygulanacaktır.

4.14 KİRACI iş bu araç kiralama sözleşmesi genel koşulları uyarınca kiraladığı araçta/araçlarda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini kabul eder. İş bu kayıtlar güvenlik nedeni ile veya hukuki/adli/idari işlemler/ soruşturmalar da kullanılmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi üçüncü kişilere/kurumlara verilebilir.

5-ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ: EUROPARK’ın, aşağıda belirtilenlerle ve sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın muaccel alacaklarını herhangi bir izne, hükme veya bildirime gerek olmaksızın KİRACI ‘nın kredi kartından mahsup ederek tahsil etmeye yetkili olduğunu KİRACI gayri kabulü rücu olarak kabul eder. KİRACI, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtildiği gibi peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 1 günlük kira 24 saat, haftalık 7 gün, aylık kira ise 30 gün üzerinden hesap edilir. 2 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır. Ek kiralama süreleri de peşin olarak ödenecektir KİRACI, kira bedeli ve aşağıda belirtilen diğer bedeller ve yasal ödemelerini sözleşmede belirtilen tarihte ödememesi halinde T.C. Merkez Bankası avans faiz oranının 2(iki) katı oranında temerrüt faizini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. EUROPARK ‘ın kira sözleşmesi ve araç kiralama sözleşmesi genel koşullarını tek taraflı fesih hakkı saklıdır.

Kiralama başlangıcında KİRACI’nın kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. KİRACI, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar, Trafik cezaları indirimli bedeli üzerinden ödeme imkânı(süresinde bildirilmeyen cezalar hariç), ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için % 30 hizmet bedeli alınacağını kabul eder. Otoyol, köprü vb geçiş ücretleri araçlardaki HGS etiketlerine KİRALAYAN tarafından yüklenen tutarlar üzerinden ödenecek olup KİRACI' ya % 30 hizmet bedeli tutarı eklenerek yansıtılacaktır.

Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta oluşan hasarların tamiri nedeniyle doğan masraflar, KİRALAYAN’ın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar KİRACI tarafından ödenecektir.

a) Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini,

b) Kiralanan araç için çocuk koltuğu, navigasyon cihazı, kış lastiği, kar zinciri, bebek koltuğu, internet vb. gibi ilave hizmetler talep edildiği takdirde bu hizmetlerin ek ücretlerini,

c) KİRACI ‘nın talep ettiği ek sürücü ücretini,

d) KİRACI ‘nın ilave olarak talep ettiği ekstra güvence paketlerinin ücretlerini,

e) Kiralanan aracın kullanımı sonucu ortaya çıkacak HGS, OGS, Otoyol ve Köprü geçiş ücretleri, Trafik cezalarını,

f) Kilometre aşım ücretlerini,

g) Tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergilerini,

h) Kiralama sonunda araçta oluşan hasar, zarar tazmin bedellerini ve hizmet bedellerini

ı) KİRACI, üçüncü şahıslara verilen zorunlu trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasar ve zararları ödemekle yükümlüdür.

i) KİRACI, araçlar üzerinde oluşabilecek zararların ve EUROPARK ‘ın sözleşmeden kaynaklanan diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere araç grubuna göre kira sözleşmesinde EUROPARK tarafından belirlenecek (KİRACI tarafından verilecek hasar, zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydı ile ve bu tutarı aşan hasar, zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce EUROPARK ‘ın tercihine göre peşin / kredi kartı ile ödeyecek ve teminat konulmasını sağlayacaktır. Bu teminat bedeli aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak EUROPARK ‘a kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve kiracının herhangi bir borcunun bulunmaması halinde aracın iade tarihinden itibaren kiralama sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecektir. Teminatın iadesi ile ilgili olarak bankalardan kaynaklanan gecikmelerden EUROPARK sorumlu değildir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya kiracının kira ve / veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli herhangi bir ihbara, hükme ve KİRACI ‘nın iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI ‘dan ayrıca tahsil edilecektir. EUROPARK işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarında herhangi bir izne hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI ‘nın kredi kartından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir.

j) KİRACI, aracı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda kira sözleşmesinde eksik kalan yakıt bedelini ve ek olarak kiralamada belirtilen hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

k) KİRACI, kiraladığı aracın çalınması halinde aracın anahtarını ve kolluk kuvvetlerinden alınmış olan raporu getirmekle yükümlüdür. Bunlardan biri eksik olursa aracın güncel satın alma maliyetlerine göre aracın bedelini ödemekle yükümlüdür.

6- KİRACININ SORUMLULUKLARI:

6.1 KİRACI, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda aldığını, araçta hiçbir hasarın ya da kaza izinin (kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) bulunmadığını kabul eder. KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta kullanım hatası nedeniyle ve/veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve kiraladığı aracın periyodik bakımlarını zamanında yaptırmaması v.b. nedenlerle trafik sigortası kuralları kapsamında sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair üçüncü kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, araca yanlış veya kaçak yakıt konulması, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile oluşan şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracı kullanmaya devam etmesi, aracın altının vurulması durumunda ortaya çıkan hasarlar, hatalı vites değiştirilmesi nedeniyle şanzımanın arızalanması, yağsız ve susuz kullanım, lastik, jant ve cam kırılması ve benzeri durumlar)

6.2 KİRACI ‘nın kullanımına tahsis edilen aracın üretici firmanın öngördüğü tüm periyodik bakım, yağ ve benzeri değişimleri EUROPARK tarafından öncelikle kendi servislerinde yapılacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde EUROPARK tarafından yazılı olarak verilecek izinle bildirilecek anlaşmalı servislerde söz konusu işlemler yaptırılacak ve ödenen bedeller EUROPARK ‘a fatura edilecektir.

6.3 KİRACI, güvence paketlerini satın almış olsa dahi aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün araçta bulunan kişilerin ve/veya üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar, zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

a) Kaza anında alkollü olduğunu ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,

b) Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçelerinin fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, kaza yeri fotoğrafları (plakalar görünecek şekilde) ile EUROPARK ‘ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza olay tarihinden en geç 3 (üç) gün içerisinde EUROPARK ‘a ibraz edilmemesi durumunda,

c) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü / sürücüler dışında birisinin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza veya hasarlarda,

d) Kazaya bağlı olmaksızın lastik veya jantta oluşan hasarlar,

e) Jant kapağı ve stepne çalınması,

f) Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi,

g) Aracın anahtarının kaybı veya kullanıcı kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi,

h) Sigorta kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar,

ı) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

i) Trafik yasalarına ve/veya 4.4 maddesinde sayılan hususlara aykırı kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

k) Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası, genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı ve/veya güvence / sigorta kapsamı ve limiti dışındaki hallerde.

KİRACI ‘nın bahse konu güvence ve sigortalardan yararlanabilmesi için (b) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak EUROPARK ‘a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan yararlanamayacağı gibi EUROPARK işbu belgelerin tam ve eksiksiz tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir.

6.4 Kaza durumunda, EUROPARK zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini (KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI ‘nın kredi kartından tahsil / bloke edecektir. EUROPARK, herhangi bir izne, ihbara ve hükme gerek olmaksızın kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını teminat tutarından mahsup ederek tahsil etmeye yetkili olup, KİRACI bu hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

6.5 KİRACI, araç hırsızlık güvencesi satın alması durumunda, bu güvenceden yararlanabilmesi için, hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. KİRACI ‘nın herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili Emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek EUROPARK ‘a ibraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından olay tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan sigorta genel şartları kapsamında olmaması durumunda ( sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde ) veya sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma benzeri durumlarda KİRACI, aracın veya araç parçalarının / donanımının güncel satın alma bedellerini derhal EUROPARK ‘a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için EUROPARK ‘ın KİRACI ‘dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca EUROPARK ‘ın uğradığı zararları talep etme hakkı da saklıdır. KİRACI ‘nın araç hırsızlık güvencesini talep ederek prim bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının / donanımının kirada iken çalınması durumunda, KİRACI, aracın ve araç parçasının / donanımının olay tarihindeki rayiç bedelini derhal ödemekle yükümlüdür.

6.6 KİRACI, üçüncü şahıslara verilen zorunlu trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasar, zarar, tazminat ve tüm sair bedellerini ödemekle yükümlüdür.

6.7 Maddi, ölümlü ve yaralamalı kazalarda kaza durumu derhal en yakın kolluk kuvvetine bildirilmelidir.

6.8 Araç, KİRACI 'ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI 'nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yeddiemine ve/veya EUROPARK ‘a teslim edilmesi halinde işbu koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI, EUROPARK ‘a var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI, aracın el koyma / müsadere tarihindeki rayiç bedelini de EUROPARK ‘a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.

6.9 KİRACI ‘dan kaynaklı aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda, kullanılmayan günlerin muhtemel kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar, trafikten men edilmesi sebebiyle doğmuş ve doğacak tüm zararlar ve sair her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alınmasına ve sürecin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri EUROPARK gerçekleştirecek olup, bu işlemler için doğacak masrafları da KİRACI karşılayacaktır. EUROPARK bu bedelleri kiracıya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACI, EUROPARK ‘ın kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10 KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. EUROPARK ‘ın onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda aracın güncel satın alma maliyetlerine göre aracın bedelini KİRACI ödemekle yükümlüdür.

6.11 KİRACI, mal ve yolcu taşıdığı takdirde taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasardan EUROPARK sorumlu tutulamaz. Sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüye aittir. KİRACI ‘nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda EUROPARK ‘a yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI ‘ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten men edilmesine karar verilmesi durumunda, trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, bu hususa ilişkin olarak doğacak ek masraflar ve EUROPARK ‘ın doğmuş ve doğacak tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır.

6.12 Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI ’nın insiyatifinde olup yanlış ve kaçak yakıt kullanımından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanması ile ilgili petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahip olsa da araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebiyle doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller KİRACI ‘ya fatura edilir.

6.13 Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan ‘’İşleten‘’ sıfatı ile ‘’Araç İşleten Sorumluluğu‘’ na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI ‘ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan sürücü, ek sürücü/ler sorumludur. Bu sebeple EUROPARK ‘ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI ‘nın kira süresi içerisinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

7- HASAR YÖNETİM SİSTEMİ VE GÜVENCE PAKETLERİ:

7.1 KİRACI'ya kiralanan aracın EUROPARK tarafından yaptırılan Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı ve limitleri dışında kalan, diğer karayollarında kullanılabilen motorlu araçlarına, üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm zarar, sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI 'ya aittir.

7.2 KİRACI ve ek sürücüler kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

a) EUROPARK ‘ın +90 539 887 46 46 numaralı çağrı merkezi hattını arayarak bilgi vermek,

b) Aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporu alınmasını sağlamak, alkol raporunun alınamadığı durumlarda kaza olay saatinden itibaren en geç 2 (iki) saat içerisinde gerekli sağlık kurumlarından alkol raporu almak,

c) Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,en az 10 adet olmak koşulu ile

d) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

e) Mevcut olmayan kusur sorumluluğunu kabullenmemek,

f) Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçesinin fotokopisini almak, (yabancı ehliyet sahibi ise pasaport görüntüsü ve ülkeye en son giriş yapılan tarihleri belirten sayfanın fotokopisi)

g) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

h) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza olay tarihinde itibaren en geç 48 saat içinde EUROPARK ‘a ulaştırmak,

ı) Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine veya ilgili resmi mercilere bildirmek,

7.3 Çift taraflı kazalarda aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik polisi tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

a) Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa,

b) Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

c) Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

d) Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması durumunda,

e) Kamu kurumlarına ait mallara zarar gelirse,

f) Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

g) Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortasının bulunmaması durumunda,

h) Trafik kazası ölüm ve veya bedeni zarar ile sonuçlanmış ise,

7.4 Çalınma durumunda en yakın polis veya jandarma karakolu tarafından hırsızlık tespit raporu alınarak, aracın anahtar ve ruhsatı ile birlikte EUROPARK ‘a teslim edilmiş olması gerekmektedir.

7.5 Aracın sel, dolu ve doğal afetlerden dolayı hasar görmesi durumunda, trafik polisi veya jandarma tarafından düzenlenen ilgili tutanakların ve Meteoroloji Müdürlüğünden kaza, olay tarihine ilişkin hava durumu raporlarının alınması gerekmektedir. Aracın, su birikintisi içerisinde bırakılması, su içerisinde aracın çalıştırılması vb. kullanıcı kaynaklı oluşabilecek hasarlardan KİRACI sorumludur.

7.6 KİRACI, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kar zinciri, navigasyon cihazı, bebek koltuğu ve benzeri ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında değildir. Bu ürünlerin hasar yada zarar görmesi, kaybolması veya çalınması halinde olay tarihindeki rayiç bedeli KİRACI tarafından nakden, defaten ve derhal EUROPARK ‘a ödenecektir.

7.7 EUROPARK, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından, zarar görmesinden, çalınmasından veya aşınmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, bu nedenle EUROPARK ‘dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

7.8 EUROPARK aracın üreticisi olmayıp aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.9 Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı KİRACI tarafında oluşabilecek tüm zararlardan EUROPARK sorumlu değildir.

7.10 Hasar güvence paketleri, KİRACI tarafından bedelleri ödenmiş olsa dahi işbu genel koşullar ve araç kiralama sözleşmesi ve eklerine aykırı şekilde kullanılması halinde geçersiz olup, KİRACI sigorta güvence ve yasal haklardan istifade edemez.

7.11 KİRACI, sözleşme ve eklerindeki limitler dahilinde güvence paketlerinden yararlanmak istediği takdirde EUROPARK tarafından talep edilecek bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür. KİRACI ‘nın talep ettiği güvence paketlerinin bedellerini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara, aracın karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından sorumlu olup, KİRACI işbu bedellerin tümünü ödemekle yükümlüdür.

7.12 Aracın arıza, kaza ve hasar durumlarında, kullanıcının hatasının olmadığı Kaza Tespit Raporunda belirlenmiş ve onarımı 24 saati aşan süreyi kapsaması halinde araç değişimi gerçekleştirilir. KİRACI, değişim yapılan asıl aracın onarımının bittiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 1 (bir) gün içerisinde geçici olarak verilen aracını iade edip kiralama konusu asıl aracını teslim alacaktır. KİRACI, asıl aracın yerine verilen aracın teslimini geç yapması halinde, asıl aracın kira bedelinden ayrı olarak her gün için KİRACI tarafından yerine verilen aracın kira bedelini ödeyecektir. Kullanıcı hatası kaynaklı arızalarda EUROPARK’ın araç değiştirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8- KİRALANAN ARAÇLARIN İADESİ:

8.1 KİRACI 'nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, EUROPARK ‘ın takdirindedir. Bu durumda EUROPARK, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup, aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise, tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek olup, EUROPARK ‘ın süresinde alınmayan bu aracı kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, EUROPARK ‘ın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç müsaitlik durumuna bağlı olup, EUROPARK araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.

8.2 KİRACI, bütün uzatmalar için EUROPARK ‘a başvuracak ve EUROPARK ‘ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI 'nın aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI'nın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda EUROPARK ‘a teslim etmemesi halinde KİRACI, EUROPARK ‘a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, EUROPARK ‘dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, aracın EUROPARK tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. EUROPARK, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. EUROPARK 'ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

8.3 KİRACI, aracı, araca ait belgeleri, aksesuar, avadanlık, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, EUROPARK tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, EUROPARK araçtaki hasar ve eksiklikleri iade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI ‘ya bildirme hakkına shiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu / tutanak tanzim edilmiş olması EUROPARK ‘ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

8.4 KİRACI 'nın aracı iade anında iade formunu imzalamaması durumunda, EUROPARK ‘ın tanzim ettiği iade formunda bulunan bilgiler geçerli sayılacaktır. Koşullarında dilediği zaman, tek taraflı olarak ve KİRACI 'nın onayı gerekmeksizin değişiklik veya güncelleme yapabileceğini kabul ve beyan eder.

8.5 Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresini tek taraflı olarak uzatamayacaktır.

9- FESiH HAKKI, SöZLEŞMENİN SONA ERMESi VE CEZAi ŞART:

9.1 İşbu genel koşullar ve kira sözleşmesi, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak EUROPARK ‘a iade edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi EUROPARK, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.

9.2 EUROPARK, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi ve genel koşulları önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih etme hakkına sahiptir.

9.3 KİRACI 'nın, ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi, tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formundan kaynaklanan EUROPARK ‘ın alacaklarından herhangi birinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kira sözleşmesinde bilgileri yer alan kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kartının kullanılamayacak hale gelmesi durumunda aynı mahiyette ve limitte kredi kartı bilgilerinin derhal yazılı olarak EUROPARK ‘a bildirilmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (EUROPARK ‘ın takdirine bağlı olarak) halinde kira sözleşmesi ve genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

9.4 Kira sözleşmesi ve genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı EUROPARK 'a teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca EUROPARK 'ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, EUROPARK 'ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle EUROPARK ‘dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5 Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya EUROPARK tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI ‘nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, EUROPARK 'ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6 Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse EUROPARK tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, 8.5 maddesinde belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV'si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca EUROPARK her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI 'dan talep edebilir.

9.7 KİRACI, EUROPARK ‘a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi ve genel koşulların her ne sebeple olur ise olsun fesih edilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder. Gecikmeye ilişkin kira bedeli tahsil edilmiş olsa dahi iade etmemesi halinde TCK. 155. maddesi gereğince Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.

10- DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI: KİRACI, EUROPARK ‘ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesi ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez veya kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, EUROPARK ‘ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI 'ya ait olacaktır. EUROPARK, kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI 'nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

11- DELİL: KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda EUROPARK ‘ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, EUROPARK ‘ın defter ve kayıtlarının Hukuk Mahkemeleri Kararları 193.madde anlamında kesin ve kat'i delil olduğunu, EUROPARK ‘ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12- GİZLİLİK İLKESİ VE İLETİŞİM: TARAFLAR, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar yada çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRACI, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda EUROPARK ‘ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür. EUROPARK ‘ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü, kredi kartı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı üçüncü kişiler ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KİRACI, EUROPARK ‘ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

13- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunun yorumunda ve/veya işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formu sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullara ek olmak üzere akdedilen/akdedilecek eklerin Türkçe ve yabancı dil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.

14- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ:

14.1 İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda yeralan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

14.2 İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tarafların karşılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir.

15- TEBLİGAT: Taraflar, işbu genel koşullar ve/veya kira sözleşmesinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 (üç) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16- FERAGAT SAYILMAMA: EUROPARK ‘ın işbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi, o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması, o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

17- ELEKTRONİK VERİ İLETİŞİM İZNİ: KİRACI, EUROPARK bünyesinde yer alan mevcut markalara ve ileride bünyesine katılacak markalara ilişkin fırsatlardan, promosyonlardan ve bilgilendirmelerden haberdar olmak, SMS, E-posta, web ve uygulama bildirimleri, telefon ve mektup gibi çeşitli kanallardan bilgilendirme ve kampanya mesajlarını almak üzere iletişim bilgilerinin EUROPARK’ın işbirliği yapmakta olduğu ve ileride işbirliği yapacağı firmalarla paylaşılmasına izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

KİRACI, iş bu sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/araçlarda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini kabul eder.

18- EKLER: Gerek işbu genel koşullar ile birlikte aktedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra aktedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, EK-1 işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.

18 maddeden ibaret işbu genel koşulların bütün koşulları okunup müzakere edilerek ……… /…..… /..…..…. tarihinde 1 (bir) asıl 1 (bir) kopya nüsha olarak imzalanmış ve kopyası KİRACI ‘ya verilmiştir.

 

EK1

HASAR YÖNETİM SİSTEMİNDEN YARARLANDIRMA TEMİNATININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR :

Aşağıdaki hallerde Hasar Yönetim Sistemi’nden Yararlandırma Teminatı geçersiz olacak ve oluşacak zarar Hasar Yönetim Sistemi kapsamı dışında kalacaktır.
1-Aracın kira kontratı üzerinde ismi yazılı kişilerden başkasına kullandırılması,

2-Aracın normal kullanım koşulları dışında kullanılması (aracın yüksek motor harareti ile kullanılması, kötü yol şartları veya patlak lastik üzerinde yürünmesi, araca yanlış yakıt doldurulması ve benzeri diğer durumlar),

3-Aracın alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kullanılması,

4-Meydana gelmiş bir kazanın veya çalınma durumunun anında müşteriye verilecek olan irtibat telefonlarına bildirilmemesi, aracın kaza yerinde terk edilmesi (doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum olması durumu hariç),

5-Meydana gelen bir kazada Güvenlik güçlerince tutulan kaza raporu ve alkol raporunun gerekli mercilerden 48 saat içinde alınıp EUROPARK’a ulaştırılmaması,

6-Aracın çalınması durumunda orjinal anahtarının ve ruhsatın teslim edilmemesi.

7-Onay alınmaksızın ve kira süresinin bitmesine rağmen aracın teslim edilmemesi,

8-Aracın içerisinde taşınan yüklerden ötürü araçta veya karşı tarafta bir hasar oluşması,

9-Kırmızı ışık, ters yön vb. ihlaller gibi ağır ihmal halinde,

10-%100 kusurlu bulunan hallerde

11- 3. şahıslara verilen hasardan doğacak maddi tazminat tutarları, Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi teminatı kapsamında teminat altındadır. Teminat sınırları dışında kalan tutarlar için müşteri kendisi sorumludur.

12-1 ay içinde 2 kere yapılan kazada 2.ci kaza halinde hiçbir şekilde güvence kapsamında olmayıp kiracı tarafından karşılanacağı hiç şekilde itiraz etmeyeceğini taahhüt eder.

13-Kira süresinin bitmesi ve bitiş tarihinde ödeme yapılmadığı durumda oluşan kazalarda araç hasarını araç değer kaybını ve iş kaybını kiracı kendi tarafından ödeneceğini kabul eder.

14- KİRACI’nın iptal, iade, cayma hakkı bulunmamaktadır

15-Eksik, ıslak imzasız tutanaklar geçersiz sayılacaktır

16-Eksik evraklarda, tutanaksız olan hasarlar güvence paketi satın alınmış olsa bile geçersiz sayılacağı ve aracın hasar bedeli ile değer kaybı aracı kiralayan tarafından ödeneceğini  KİRACI kabul eder. Boya gerektirecek ön sağ ve sol çamurluk başına değer kaybı 5.000 TL ,ön arka sağ sol kapı başına 7.500 TL, arka sağ ve sol çamurluk başına değer kaybı 5.000 TL, bagaj ve kaputta oluşan hasarlarda parça başına 10.000 TL değer kaybı müşteri tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.

17-Hasar yönetim ve güvence paketi aracın kaporta aksamını karşılamakta olup araç içinde ve mekanik aksamda oluşan (sigara yanığı, koltuk lekeleri ,yırtılma ve araç içinde oluşan tüm hasarlar) tüm hasarlar Kiralayan tarafından ödeneceğini kabul eder

18-HİZMET BEDELLERİ: 

* Trafik Cezası: Her bir işlem için trafik cezasına ek olarak % 30 hizmet bedeli yansıtılacaktır.

* Geçiş Ücreti: HGS / Otoyol, Karayolları, Köprü vb. geçiş ücretleri araçlardaki HGS etiketlerine EUROPARK tarafından yüklenen tutarlar üzerinden ödenecek olup, KİRACI 'ya geçiş ücretine ek olarak % 30 Hizmet bedeli + KDV yansıtılacaktır.

* Hasar: KİRACI ‘ya araçta oluşan hasarın Alkollü, Ehliyetsiz ve/veya yetkisiz sürücü olması durumunda kendisine yansıtılacak hasar bedeline ek olarak 1.000 TL + KDV Hizmet Bedeli yansıtılacaktır.

* Hasar: Tutanaklı olan ve güvence paketi olan hasarlarda 500 TL hizmet bedeli yansıtılacaktır.

* Yakıt: Aracın yakıt seviyesinin teslim edildiği birimden daha düşük bir birimle iade edilmesi halinde eksik gelen her 1 birim yakıt zararı için 100 TL + KDV ve eksik yakıt bedeline ek olarak  50 TL Hizmet bedeli yansıtılacaktır. Eksik yakıt miktarı, dolu yakıt deposu 12 birim kabul edilerek hesaplanır. 

19-Aracın kira günü bittiğinde uzatma yapılıp ödeme yapılmadığında aradaki zaman içinde yapılan kazalar güvence paketi dışındadır

20-Kiralama süresinde araçların otopark ücretleri müşteriye ait olup ödeme yapılmadığında otopark ücretinin 2 katı olarak hesaplanıp ve itiraz etmeden ödeneceğini kabul ve taahhüt eder
21- Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlığın hal mercii İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleridir.

İş bu sözleşme 21 madde ve sayfaların altına imzalanmış halinde taraflarca okunmuş, müzakere edilmiş ve tam bir mutabakat ile imza altına alınmıştır. 
* Kiralama işlemi için, Kiracının Kiralayan tarafından belirlenmiş olan mali (Findeks) kriterleri karşılaması gerekmektedir.